logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

           นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป             

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน

นายวิรัช เกตุนวม
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561
 
 
นายโกวิท ฉันทจิตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ. 2559
 
นางวัชรี คณานุรักษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557
 
 
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2555
 
 
นายสุวพงศ์ สงวนศักดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1591 ครั้ง