logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  24 กุมภาพันธ์ 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2560
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559
  22 กันยายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2559
  29 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู่เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  22 มิถุนายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  1 มิถุนายน 2559
 • แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบปัญหาภัยแล้งและฐานะยากจน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559